Home » หักเขี้ยวสิงห์ by Ken Follett
หักเขี้ยวสิงห์ Ken Follett

หักเขี้ยวสิงห์

Ken Follett

Published
ISBN :
Paperback
567 pages
Enter the sum

 About the Book 

เรืองราวการหักเหลียมเฉือนคมระหวางชายสองหญิงหนึง โดยมีความรักระคนแคนเปนเดิมพันนอกเหนือจากหนาที จากปารีสดินแดนแหงอารยธรรมดันดนไปจนถึงอัฟกานิสถานแหงดินแดนการตอสูเพือเสรีภาพ การตามรักตามลาดวยหนาทีและเรืองสวนตัวเรืมทีนี ณ หุบเขาสิงห..Moreเรื่องราวการหักเหลี่ยมเฉือนคมระหว่างชายสองหญิงหนึ่ง โดยมีความรักระคนแค้นเป็นเดิมพันนอกเหนือจากหน้าที่ จากปารีสดินแดนแห่งอารยธรรมดั้นด้นไปจนถึงอัฟกานิสถานแห่งดินแดนการต่อสู้เพื่อเสรีภาพ การตามรักตามล่าด้วยหน้าที่และเรื่องส่วนตัวเรื่มที่นี่ ณ หุบเขาสิงห์..